Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Zasiłek macierzyński a umowa zlecenia
tel. 601 097 085
Aktualności
Zasiłek macierzyński a umowa zlecenia  (15.10.2016 r.)
W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.), obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Natomiast należy podkreślić, że ubezpieczenie chorobowe zgodnie z ustawą jest dobrowolne.
Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem a ustaje od dnia wskazanego we wniosku o wyłącznie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Ubezpieczenie chorobowe ustaje również od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia, czyli od dnia ustania tytułu do podlegania przez zleceniobiorcę ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 372) wskazuje, iż zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.

W konsekwencji należy przyjąć, że aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego, w zasadzie wystarczy fakt urodzenia dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe (jak dla pracowników), czy też ubezpieczona przystąpiła do niego na zasadzie dobrowolności (dotyczy m.in. zatrudnionych na umowę zlecenia). Na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego nie będzie miał wpływu fakt ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w związku z upływem okresu, na który jest zawarta umowa zlecenia. Świadczenie to nadal będzie jej przysługiwało, tyle że jego płatność przejmie ZUS, po dostarczeniu przez płatnika składek (zleceniodawcę) stosownych dokumentów (m.in. zleceniodawca musi wypełnić formularz Z-3a).

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z dnia 8 grudnia 2015 r. dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:
1) złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed dniem porodu;
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez ZUS – za okres od dnia porodu.

W przypadku pójścia na L4 przed porodem wystarczy dostarczyć zleceniobiorcy zwolnienie lekarskie. Zgodnie z art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy przypada w okresie ciąży.

Przy umowie zlecenia co do zasady wypłata zasiłku chorobowego to obowiązek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak gdy zleceniodawca zatrudnia więcej niż 20 osób on będzie pokrywał koszty zasiłku chorobowego.
« poprzedni rekord
Rozporządzenie w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń.
następny rekord »
Telemedycyna
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.