tel. 601 097 085
Prawo medyczne
Zakaz konkurencji w czasie trwania zatrudnienia i po jego ustaniu.  (23.02.2017 r.)
Pracodawca prowadząc działalność gospodarczą może zabezpieczyć swoje interesy przed niepożądanym zachowaniem pracownika, jedną z form jest podpisanie przez strony umowy o zakazie konkurencji. Należy wskazać, iż umowa o zakazie konkurencji może być zawarta na czas trwania stosunku pracy, jak i na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę.
Zakaz konkurencji został uregulowany w art. 1011 – 1014 Kodeksu Pracy.

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art.1011 Kodeksu Pracy zakaz konkurencji to ustanowiony w odrębnej umowie, zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika wobec pracodawcy oraz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. W doktrynie pojęcie „konkurencja” definiowane jest jako rywalizacja, współzawodnictwo między podmiotami lub osobami dążącymi do osiągnięcia tego samego celu.

Przy interpretacji przepisów o zakazie konkurencji trzeba uwzględnić ochronę interesów pracodawcy w warunkach wolności gospodarczej, jednakże nie jest dopuszczalne nieuzasadnione ograniczenie swobody pracownika w podejmowaniu różnych form aktywności zawodowej, gdy działalność ta obiektywnie nie jest konkurencyjna wobec działalności prowadzonej przez pracodawcę i nie stanowi dla niego zagrożenia. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego „wszelkie ograniczenia zasady wolności w prowadzeniu działalności gospodarczej, podobnie jak ograniczenia zasady wolności pracy, dopuszczalne w świetle zapisu ustawowego, mają charakter wyjątku i muszą być interpretowane ściśle, a nie w sposób rozszerzający. Dlatego nie można dorozumiewać, domniemywać lub przyjmować w drodze analogii istnienia tych zakazów lub ograniczeń” (wyrok SN z 12.9.2008 r., I PK 27/08).

Źródłem zakazu konkurencji jest umowa zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą(art. 1013 KP). W konsekwencji zakaz konkurencji może zostać wprowadzony (jako klauzula autonomiczna) do zawieranej lub wiążącej strony umowy, a także być przedmiotem umowy odrębnej od umowy o pracę.

Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje zakazu konkurencji: w trakcie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy (występuje odroczony w czasie skutek prawny).
następny rekord »
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. 1 Maja 27 lok. 207
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0.01 sec.