Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Udostępnianie informacji publicznej.
tel. 601 097 085
Prawo medyczne
Udostępnianie informacji publicznej.  (11.02.2016 r.)
Warto przyjrzeć się ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
Zgodnie z art. 1 każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Ponadto każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Należy zauważyć, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu. Ustawodawca wskazał, że względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy może nastąpić odmowa udostępnienia informacji publicznej. Dodam, iż ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Zgodnie z ustawą występuje również ograniczenie dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa.

Ustawodawca w art. 6 wskazał rodzaje informacji publicznej, lecz należy zaakcentować, iż mamy do czynienia z katalogiem otwartym ze względu na użycie sformułowania „w szczególności”.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej (wnioskodawcy) nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Wskazuje się na brak wymagań formalnych wniosku poza utrwaleniem go formie pisemnej. Zgodnie z orzecznictwem za wniosek pisemny uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Informacje publiczne są oznaczane danymi:
  • określającymi podmiot udostępniający informację,
  • danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,  danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację,
  • datą udostępnienia.

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
  • kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  • przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeśli udostępnienie informacji publicznej na wniosek związane jest z poniesieniem przez kosztów podmiot może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Od rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji istnieje możliwość odwołania w terminie 14 dni. W tym zakresie stosowane są przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy.
następny rekord »
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.