Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Renta rodzinna
tel. 601 097 085
Prawo medyczne
Renta rodzinna  (05.12.2015 r.)
Normy prawne dotyczące renty rodzinnej zostały zawarte w przepisach art. 65-74 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z późn. zm.). W przypadku osób pobierających naukę, ustalenie uprawnienia do pobierania renty, dokonuje się na podstawie art. 68. Zgodnie z dyspozycją zawartą w przepisie:
1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
1) do ukończenia 16 lat;
2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Przepis stanowi, że w przypadku osoby uczącej się, renta przysługuje do ukończenia nauki w szkole jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. Utrata prawa do renty następuje zatem w momencie zakończenia nauki tj. ukończenia szkoły (obrona pracy magisterskiej). Ukończenie studiów magisterskich jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiów i oznacza zakończenie procesu „kształcenia się w szkole", w okresie którego przysługuje renta rodzinna. – teza zawarta w wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23 listopada 2011 r. II UK 71/11. Niezależnie od powyższej sytuacji, ustanie prawa do renty następuje w momencie osiągnięcia 25 roku życia.

Wyjątkiem od tej zasady jest ust. 2 przywołanego artykułu, zgodnie z którym prawo do renty przedłuża się do zakończenia roku studiów, w trakcie którego osoba osiągnęła 25 rok życia. Moment zakończenia danego roku studiów wyznaczają przepisy uczelni, najczęściej jest to data 30 września. Ostatni rok studiów nie zawsze jest tożsamy z końcem roku akademickiego, przewidzianym zwyczajowo na dzień 30 września. W zależności od postanowień regulaminu studiów wyższych, obowiązujących na konkretnej uczelni, może on wykraczać poza ten termin – taką tezę przyjął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 czerwca 2006 r. III AUa 487/06. Niemniej, chodzi jednak o termin przyjęty w przepisach ogólnych, a nie w decyzjach dotyczących indywidualnie studentów.

Wydłużenie, decyzją dziekana lub z jakiegokolwiek innego powodu, terminu do złożenia pracy magisterskiej i egzaminu dyplomowego nie stanowi przesłanki do przedłużenia prawa do renty. Przepis art. 68 ust. 2 jasno stanowi, że przedłużenie prawa do renty następuje tylko i wyłącznie do zakończenia tego roku studiów. Taką tezę potwierdza orzecznictwo Sądów:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 kwietnia 2013 r. III AUa 1458/12: Przedłużenie prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440) następuje do zakończenia ostatniego roku studiów. Nic nie uzasadnia dalszego wydłużenia tego okresu do daty późniejszej obrony pracy magisterskiej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2012 r. III AUa 789/12: Za moment ukończenia nauki w szkole wyższej należy przyjąć chwilę zakończenia roku akademickiego.

W sytuacji, w której zgodnie z regulaminem studiów, rok akademicki kończy się 30 września, osobie która ukończyła 25 lat na ostatnim roku studiów, wygasa prawo do renty, w dniu 30 września. Nie ma znaczenia dla przedłużenia uprawnienia, przedłużenie terminu obrony pracy magisterskiej.
następny rekord »
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.