tel. 601 097 085
Prawo medyczne
Rekompensata kosztów odzyskania należności.  (27.03.2017 r.)
Zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. wierzycielowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia stałej kwoty pieniężnej stanowiącej rekompensatę kosztów odzyskania należności.
Roszczenie wynikające z art. 10 powstaje ex lege (z mocy prawa) od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Po pierwsze roszczenie o stałą kwotę rekompensaty kosztów odzyskania należności powstaje w przypadku wystąpienia stanu opóźnienia w spełnieniu zobowiązań terminowych wynikających z transakcji handlowej. Po drugie „roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy" (uchwała SN z 11.12.2015 r., III CZP 94/15).

Należy przyjąć zgodnie z uchwałą SN, że rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione.

Wypada jednak zwrócić uwagę, że żądanie zasądzenia zryczałtowanej kwoty rekompensaty kosztów odzyskania należności może zostać uznane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC). W uchwale SN podkreślił, że ze względu na dolegliwość sankcji opisanej w art. 10 rolą sądu orzekającego o przyznaniu równowartości 40 euro jest zbadanie, czy w okolicznościach konkretnej sprawy wierzyciel nie nadużył swojego prawa podmiotowego.

Pojawia się pytanie co w przypadku, kiedy dłużnik ma kilka długów wobec wierzyciela. Zgodnie z ustawą roszczenie o stałą kwotę rekompensaty kosztów odzyskania należności przysługuje wierzycielowi od każdej dokonywanej transakcji handlowej. W przypadku umów ramowych przez transakcję handlową należy rozmieć każdą transakcję wykonawczą. W konsekwencji, gdy długi mają różne źródła prawne należy przyjąć, że od każdego z nich można doliczyć 40 euro.

Kwotę rekompensaty ustala się w ten sposób, że odpowiada ona równowartości kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne wierzyciela stało się wymagalne.

W przypadku gdy koszty odzyskania należności przenoszą stałą rekompensatę kosztów odzyskania należności, wierzyciel może żądać zwrotu uzasadnionych kosztów odzyskania należności przewyższających równowartość 40 euro. Do tego rodzaju kosztów powinno się zaliczać w szczególności koszty poniesione przez wierzycieli w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej.
następny rekord »
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.