tel. 601 097 085
Aktualności
Nowy obowiązek dla SPZOZ.  (05.08.2017 r.)
Na podstawie art. 53a ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638) nałożony został nowy obowiązek dla SPZOZ.
Otóż ustawodawca na kierownika SPZOZ nałożył obowiązek sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ.

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Następnie podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ na podstawie raportu.

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej podmiotem leczniczym może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych przez tę ustawę:
a) osoba fizyczna;
b) osoba prawna;
c) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.        - wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Ponadto ustawodawca w art. 4 ust. 1 pkt 2 – 7 ustawy o działalności leczniczej podkreśla, że podmiotami leczniczymi są także:
a) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
b) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
c) instytuty badawcze;
d) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej;
e) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń;
f) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
g) jednostki wojskowe.
- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
następny rekord »
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0.01 sec.