Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Likwidacja stowarzyszenia
tel. 601 097 085
Prawo medyczne
Likwidacja stowarzyszenia  (10.01.2016 r.)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w art. od 36 do 39 reguluje te kwestie.
Likwidacja stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie na podstawie własnej uchwały lub decyzji sądu. W celu rozpoczęcia likwidacji stowarzyszenia należy poprawnie zwołać walne zgromadzenie oraz podjąć uchwałę o likwidacji oraz powołać likwidatorów, którymi co do zasady, są członkowie ostatniego zarządu. Uchwała powinna zawierać także szczegółowe określenie celu społecznego, na który zostanie przekazany majątek stowarzyszenia (w przypadku braku uchwały cel powinien być zgodny z celami statutowymi likwidowanego stowarzyszenia). Nie istnieje ustawowa dyspozycja, czy majątek ma być spieniężony, czy może być przekazany w naturze. Uchwała może zatem określić dokładnie jakie składniki majątku mają być przekazane, jednocześnie wskazując wybrane podmioty. Likwidatorzy zobowiązani są przeprowadzić likwidację w możliwie najkrótszym czasie, chroniąc majątek stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Likwidatorzy są zobowiązani powiadomić sąd rejestrowy o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania. Przez czynności likwidacyjne rozumie się, że likwidatorzy powinni dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, tj. wszystkich czynności polegających na zakończeniu bieżących spraw stowarzyszenia i rozdysponowaniu majątku. Ustawa narzuca także obowiązek publicznego informowania o wszczęciu procesu likwidacji, nie uściślając sposobu podawania informacji. Informowanie za pośrednictwem strony internetowej jest wystarczającym środkiem. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni spisać protokół z likwidacji i udostępnić go członkom stowarzyszenia (zalecane mimo braku ustawowej dyspozycji). Ostatnią czynnością likwidatorów jest zgłoszenie do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru.

Wszelkie koszty likwidacji powinny zostać pokryte z majątku stowarzyszenia. Zobowiązania powinny być zaspokojone przed wykreśleniem stowarzyszenia z rejestru.
następny rekord »
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.