Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Decyzja administaracyjna o celowości utworzenia podmiotu leczniczego lub realizacji przez podmiot inwestycji.
tel. 601 097 085
Aktualności
Decyzja administaracyjna o celowości utworzenia podmiotu leczniczego lub realizacji przez podmiot inwestycji.  (31.07.2016 r.)
Od 30 czerwca 2016 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych właściwy wojewoda na wniosek podmiotu wnioskującego, wydaje w formie decyzji administracyjnej opinię:
  • o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 3 miliony zł w okresie 2 lat;
  • o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lub o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej 2 miliony zł w okresie 2 lat. 

Opinię właściwy wojewoda wydaje na podstawie:
  • Mapy Regionalnej - Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych raz na 5 lat,
  • priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej - wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną,
  • oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.


Ocena będzie dokonywana w oparciu o formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Będzie on zawierał kilkadziesiąt pytań, odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Odpowiedzi będą oceniane w skali punktowej, poszczególnym pytaniom zostanie nadana odpowiednia waga. Podawany przewidywany termin uruchomienia – sierpień 2016 r.

« poprzedni rekord
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych.
następny rekord »
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej.
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.