Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Czas pracy pracowników w podmiotach medycznych.
tel. 601 097 085
Aktualności
Czas pracy pracowników w podmiotach medycznych.  (02.02.2017 r.)
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. art. od 93 do 99 niniejszej ustawy regulują czas pracy pracowników w podmiotach medycznych. Przepisy ustawy o działalności leczniczej stanowią lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu Pracy, zatem w zakresie w nich uregulowanych KP nie znajduje zastosowania.
Ustawa o działalności leczniczej wskazuje normy czasu pracy dla pracowników medycznych. Przez normę czasu pracy należy rozumieć maksymalną liczbę godzin określoną przez ustawodawcę, w ciągu których pracownik może świadczyć pracę na przestrzeni jednej doby oraz całego tygodnia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (z wyjątkiem czasu pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych).

Zaakcentuję, iż przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W konsekwencji doba pracownicza może przypadać częściowo na 2 dni kalendarzowe. Natomiast tydzień to 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Wskazana norma tygodniowa nie ma charakteru sztywnego, w konsekwencji pracownik zatrudniony w podmiocie leczniczym nie jest zobowiązany w każdym tygodniu przyjętego okresu rozliczeniowego przepracować dokładnie 37 godzin 55 minut. Jednak w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące średnia przepracowanych tygodniowo godzin musi być równa 37 godzinom 55 minutom. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ustawa nie określa sposobu obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Odpowiednie zastosowanie znajduje zatem art. 130 KP, zgodnie z którym obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
  • mnożąc 37 godzin 55 minut przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, które rozpoczynają się w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego i trwają 7 kolejnych dni kalendarzowych;
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 7 godzin 35 minut i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego;
  • odejmując 7 godzin 35 minut z tytułu każdego święta przypadającego w innym dniu niż niedziela, chyba że święto to wypada w dniu wolnym od pracy określonego pracownika, wynikającym z przyjętego rozkładu czasu pracy. Od wyniku odejmuje się także liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Pracownik, który wykonuje zawód medyczny (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna), posiadający wykształcenie wyższe może na piśmie wyrazić zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 4 miesiące. Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy pracowników oraz udostępniania jej organom właściwym do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy. Zwrócę uwagę, że pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
« poprzedni rekord
Kto może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?
następny rekord »
Projekt zmian w pakiecie onkologicznym.
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.